Klauzula dla rodziców

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy, ul. Kasprowicza 7, 88-150 Kruszwica, 52 351 52 59.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczegow przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj.Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

                                                                      


Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsokruszwica.pl http://www.zsokruszwica.pl/lo/index.php

https://sp2kruszwica.wixsite.com/sp2kruszwica

http://przedszkoleewalewanska.przedszkolowo.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-12.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
2. są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne wydziały i instytucje,
3. pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów,
4. filmy nie posiadają napisów tekstowych dla osób niedosłyszących lub głuchych, ponieważ w większości stanowią materiał wykonany przez pracowników, uczniów nieposiadających  profesjonalnych umiejętności do zaopatrzenia  treści filmowych w dodatkowe napisy.
5. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisuopublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  p.Jacek Sieradzki, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 668 154 209. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie badania własnego przeprowadzonego przez pracowników szkoły.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.
Żądanie powinno zawierać:dane osoby zgłaszającej żądanie,wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

1. Budynek szkoły, ul. Mickiewicza 11

Wejście do budynku nie jest przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne (brak pochylni). Aby wejść do budynku  należy pokonać schody o 11 stopniach.

Budynek nie posiada windy.W szkole nie ma możliwości tłumaczenia na język migowy.

Przed budynkiem znajdują się miejsca do parkowania pojazdów z możliwością  parkowania pojazdu dla osoby niepełnosprawnej.Istnieje możliwość wstępu osoby z psem asystującym.

 

3. Budynek szkoły, ul. Kasprowicza

Główne wejście do budynku nie jest przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne (brak pochylni).Aby wejść do budynku  należy pokonać schody o 4 stopniach. Budynek nie posiada windy. W szkole nie ma możliwości tłumaczenia na język migowy.Istnieje możliwość wstępu osoby z psem asystującym.

 

3. Budynek przedszkola, ul. Niepodległości

Główne wejście do budynku nie jest przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne (brak pochylni). Aby wejść do budynku należy pokonać schody o 6 stopniach. Budynek nie posiada windy. W szkole nie ma możliwości tłumaczenia na język migowy. Przed budynkiem brak miejsca do parkowania pojazdów. Istnieje możliwość wstępu osoby z psem asystującym.

 

Aplikacje mobilne
Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Korzystanie z klawiatury

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Henzler