Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Niektóre przyciski nie posiadają atrybutu value.

Brak tekstu alternatywnego dla niektórych grafik.

Strona posiada linki które nie mają tekstu oraz tabele które nie posiadają elementu caption.

Na stronie znajduje się tekst, który ma bardzo mały rozmiar czcionki oraz zbyt niski kontrast.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

Żądanie powinno zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główne wejście do budynku nie jest przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne (brak pochylni).Aby wejść do budynku należy pokonać schody o 4 stopniach. Budynek nie posiada windy. W szkole nie ma możliwości tłumaczenia na język migowy. Istnieje możliwość wstępu osoby z psem asystującym.