Regulamin Ochrony Dzieci w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Pobierz plik PDF

Załącznik do

 Zarządzenia Dyr. Szkoły

z dnia 6 lutego 2024 r.

w/s wdrożenia

  Standardów Ochrony Dzieci

 

Regulamin Ochrony Dzieci

w

Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Kruszwicy

(opracowany na podstawie Standardów Ochrony Dzieci)

 

 

 

 

SPIS  TREŚCI:
Podstawa prawna………………………………………………….…………..str. 3


Rozdział I
Objaśnienie terminów


Rozdział II
 Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci


Rozdział III
 Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka


Rozdział IV
Zasady ochrony wizerunku dziecka


Rozdział V
Zasady dostępu dzieci do Internetu


Rozdział VI
Monitoring stosowania Regulaminu Ochrony Dzieci


Rozdział VII
 Przepisy końcowe


Rozdział VIII
Załączniki do Regulaminu Ochrony Dzieci

 

 

Podstawy prawne działań w obszarze

ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 1. Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 535).

 

 1. Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2023, poz. 289

 

 1. Ustawa  z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606).
 2. Ustawa z dnia 25.02. 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy tj. Dz. U. 2020, poz. 1359 ze zmianami:
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” . Dz.U. z 2023 r. poz. 1870
 4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 o resocjalizacji w wspieraniu nieletnich (Dz. U. 2022.poz. 1700)
 5. Ustawa Prawo Oświatowe . Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zmianami
 6. Ustawa Karta Nauczyciela . Dz.U. z 2023 r. poz.984 z późn . zmianami.

 

 

 

 

Preambuła

 Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników  ZSO jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik ZSO traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik  ZSO, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych danej placówki oraz swoich kompetencji.

 

 

 

 

Rozdział I

 Objaśnienie terminów

 

§ 1.

 1. Pracownikiem ZSO jest każdy nauczyciel oraz  pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
 2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
 3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.
 4. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika placówki, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
 6. Przez przemoc domową zgodnie z określeniem  ujętym w  Ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, należy rozumieć :

 „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę, oraz mające na celu uzyskanie kontroli w zakresie nabywania i korzystania z posiadanych przez tę osobę zasobów ekonomicznych..

Zgodnie z powyższym Przemocą domową będą działania lub zaniechania: 

a) narażające osobę doznającą przemocy na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, 

b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, 

c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę, 

d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, 

e) istotnie działania naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 1. Dobrostan dziecka oznacza  postrzegane przez dziecko poczucie zadowolenia z fizycznego (zdrowie, kondycja fizyczna), psychicznego i społecznego stanu własnego życia.:

a) Dobrostan fizyczny to zdolność do poprawy funkcjonowania organizmu dzięki zdrowemu trybowi życia i regularnej aktywności. Zdrowie i kondycja fizyczna należą do fundamentów dobrostanu psychicznego

b) Dobrostan psychiczny to odczucie wynikające ze spełnienia i z satysfakcji z  życia oraz z niskiego poziomu stresu. Opisywany jest w sześciu następujących dymensjach: samoakceptacja, osobisty rozwój, cel w życiu, panowanie nad otoczeniem, autonomia, pozytywne relacje z innymi.

e) Na dobrostan społeczny składają się: bezpieczeństwo socjalne, życie rodzinne, relacje społeczne (sukces prywatny) oraz osiągnięcia i poważanie (sukces

publiczny).

f) Dobrostan kulturowy to możliwość twórczego korzystania z dóbr cywilizacji, oświaty i kultury.

 1. Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez dyrektora ZSO pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie placówki oraz nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie. Zasady korzystania z Internetu i mediów określa  Załącznik nr 1.
 2. W ZSO obowiązują Ogólne zasady ochrony uczniów przed krzywdzeniem w Internecie” ujęte w  Załączniku Nr 2
 3. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem to wyznaczony przez dyrektora ZSO pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy  osobą odpowiedzialną  za Politykę Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem jest pedagog szkolny.
 4. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka

 

 

 

 

Rozdział II

 Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

 

§ 2.

 1. Pracownicy ZSO posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka uprawnieni pracownicy ZSO

( nauczyciele )podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywują  ich do szukania dla siebie pomocy.

 1. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka określony w § 1  ust. 7 .
 2. Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel–dziecko i dziecko–dziecko ustalone w placówce. Zasady określa  Załącznik Nr 3 do niniejszych Standardów.
 3. Rekrutacja pracowników placówki odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu określonymi w Załączniku nr 4 .
 4. W ZSO opracowane sąi w razie konieczności wdrażane „Zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych pomiędzy rówieśnikami w szkole” (Załącznik nr 13)

 

Rozdział III

 Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

 

§ 3.

1.  W przypadku podjęcia przez pracownika ZSO podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji (do wyboru) wychowawcy, pedagogowi, psychologowi, dyrektorowi placówki.

2. Formy krzywdzenia dzieci określa Załącznik nr 5

3. W ZSO dodatkowo opracowane są  Schematy  Interwencji:

a) Schematy  Interwencji w sytuacji krzywdzenia dzieci przez osoby trzecie nie zatrudnione w placówce  (Załącznik Nr 9 )

b) Schematy  Interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osobę nieletnią  (Załacznik Nr 10),

c)Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez rodzica lub opiekuna (Załącznik Nr 11)

 

 

§ 4.

 1. Pedagog  jako wyznaczony przez dyrektora ZSO koordynator, wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa, oraz informuje ich o podejrzeniu.
 2. Koordynator  powinien sporządzić opis sytuacji szkolnej/przedszkolnej/  rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami, oraz plan pomocy dziecku .
 3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

a)      podjęcia przez ZSO działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej placówki;

b)      wsparcia, jakie ZSO zaoferuje dziecku;

c)      skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 

 

§ 5

 

 1. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor ZSO powołuje zespół interwencyjny, w skład którego wchodzą: pedagog, psycholog ( jeżeli  jest w szkole) ,wychowawca dziecka, przedstawiciel kierownictwa placówki, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub wiedzę ogólną o dziecku.
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, na podstawie opisu sporządzonego przez pedagoga szkolnego oraz innych informacji., uzyskanych przez członków zespołu,
 3. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji.
 4. Ze spotkania sporządza się protokół.

 


 

 

§ 6

 

 1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez pedagoga (koordynatora) opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 2. Pedagog ( koordynator) informuje opiekunów o obowiązku ZSO zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura, policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskie Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji).Załącznik nr 7
 3.  Po poinformowaniu opiekunów przez pedagoga  (zgodnie z punktem poprzedzającym – p.2) dyrektor  ZSO składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury, policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
 4.  Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym (p. 3).
 5. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

 

§ 7

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi

Załącznik Nr 6

 1. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka. 
 2. Wszyscy pracownicy ZSO i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

 

 

 

Rozdział IV

 Zasady ochrony wizerunku dziecka

 

§ 8

 1. ZSO zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Załącznik Nr 8A).
 2. ZSO, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
 3. Wytyczne dotyczące zasad publikacji wizerunku dziecka stanowią Załącznik Nr 8 B do niniejszych Standardów.

 

§ 9

 1. Pracownikowi ZSO nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie placówki bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 2. W celu uzyskania zgody, o której mowa powyżej, pracownik ZSO  może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody.
 3. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
 4. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

§ 10

 1. Upublicznienie przez pracownika ZSO wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Dobrą praktyką jest również pozyskiwanie zgód samych dzieci.
 2. Pisemna zgoda, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać informację, że zarejestrowany wizerunek  będzie wykorzystywany w celach promocyjnych.

 

 

 

 

 

Rozdział V

 Zasady dostępu dzieci do Internetu

 

§ 11.

 1. ZSO zapewnia dzieciom dostęp do Internetu w trakcie zajęć lekcyjnych pod bezpośrednią opieką nauczyciela (nauczycieli) prowadzącego danego typu zajęcia.
 2. ZSO podejmuje i realizuje działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zainstalowanie i aktualizowanie programów zabezpieczających.
 3. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszych Standardów.
 4. Na terenie ZSO dostęp dziecka do Internetu możliwy jest tylko pod nadzorem pracownika ZSO (Nauczyciela).
 5. Podczas dostępu dzieci do Internetu każdy nauczyciel jest zobowiązany do przekazania informacji o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.
 6. W miarę możliwości osoba odpowiedzialna za Internet przeprowadza z dziećmi cykliczne szkolenia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. Szkolenia mogą przeprowadzać  także wychowawcy klas na zajęciach wychowawczych.
 7. ZSO zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu, przy komputerach, z których możliwy jest dostęp swobodny.
 8. W ZSO  opracowana jest  Procedura wsparcia ze strony szkoły dla dziecka doświadczającego cyberprzemocy (Załącznik nr 12)

 

§ 12.

 1. Osoba odpowiedzialna za Internet zapewnia, aby sieć internetowa  ZSO była zabezpieczona przed niebezpiecznymi treściami, instalując i aktualizując odpowiednie, nowoczesne oprogramowanie.
 2. Wymienione w pkt. 1 niniejszego paragrafu oprogramowanie jest aktualizowane przez wyznaczonego nauczyciela w miarę potrzeb, przynajmniej raz w miesiącu.
 3. Wyznaczony nauczyciel  przynajmniej raz w miesiącu sprawdza, czy na komputerach ze swobodnym dostępem, podłączonych do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści.
 4. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony nauczyciel stara się ustalić, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia.
 5. Informację o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści,  nauczyciel przekazuje dyrektorowi  ZSO, który aranżuje dla dziecka rozmowę z psychologiem lub pedagogiem.
 6. Pedagog  lub psycholog przeprowadza z dzieckiem rozmowę na temat bezpieczeństwa w Internecie.
 7. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy pedagog lub psycholog uzyska informację, że dziecko jest krzywdzone, podejmuje działania opisane w rozdziale III niniejszych Standardów.

 

 

Rozdział VI

Monitoring stosowania Regulaminu Ochrony Dzieci

 

§ 13

 1. Dyrektor ZSO wyznacza  pedagoga szkolnego jako osobę odpowiedzialną za Regulaminu Ochrony Dzieci w placówkach.
 2. Wyznaczony pedagog  przeprowadza ankietę wśród pracowników i uczniów ZSO (Załącznik Nr 18) w zakresie Identyfikacji priorytetowych potrzeb informacyjnych i szkoleniowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy (Załącznik Nr 15)
 3.  Pedagog jest odpowiedzialny za monitorowanie realizacji polityki stosowania standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia standardów i prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian w standardach.
 4. Osoba, o której mowa w pkt. 1, przeprowadza wśród pracowników placówek, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji polityki stosowania standardów. W ankiecie pracownicy placówki mogą proponować zmiany oraz wskazywać naruszenia dotyczące realizacji polityki standardów w placówce. (Załącznik Nr 14)
 5. Wyznaczony pedagog, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników placówek ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi ZSO.
 6. Na podstawie  przekazanego przez pedagoga raportu z monitoringu , dyrektor ZSO wprowadza  niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom placówki, dzieciom i ich opiekunom nowe brzmienie dokumentu.

 

 

 Rozdział VII

 Przepisy końcowe

§ 14

 1. Dokument : „Standardy ochrony dzieci” ,  wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla wszystkich pracowników ZSO,          dzieci i ich opiekunów, w szczególności poprzez umieszczenie na stronie Internetowej szkoły.
 3. Znajomość standardów rodzice /opiekunowie potwierdzają odpowiednim oświadczeniem (Załącznik nr 17).
 4. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni ZSO zostają zapoznani z dokumentem podczas rady pedagogicznej oraz podczas zebrania z pracownikami(Załącznik nr 16).
 5. Dzieci zostają zapoznane ze „Standardami ochrony dzieci” podczas zajęć w ramach spotkań z wychowawcami.

 

 

 

 

Załączniki

do

Regulaminu Ochrony Dzieci

 

 


 

 

Załącznik Nr 1

do Regulaminu Ochrony Dzieci

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Kruszwicy

 

 

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

 

 1. Infrastruktura sieciowa wszystkich jednostek wchodzących w skład ZSO umożliwia dostęp do Internetu, zarówno personelowi, jak i dzieciom, w czasie zajęć i poza nimi.
 2. Sieć jest monitorowana, tak, aby możliwe było zidentyfikowanie sprawców ewentualnych nadużyć.
 3. Rozwiązania organizacyjne na poziomie placówki bazują na aktualnych standardach bezpieczeństwa.
 4. Wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo sieci w instytucji. Do obowiązków tej osoby należą:
  1. Zabezpieczenie sieci internetowej placówki przed niebezpiecznymi treściami poprzez instalację i aktualizację odpowiedniego, nowoczesnego oprogramowania.
  2. Aktualizowanie oprogramowania w miarę potrzeb, przynajmniej raz w miesiącu.
  3. Przynajmniej raz w miesiącu sprawdzanie, czy na komputerach ze swobodnym dostępem podłączonych do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik stara się ustalić kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia. Informację o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik przekazuje kierownictwu, które aranżuje dla dziecka rozmowę z psychologiem lub pedagogiem na temat bezpieczeństwa w Internecie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy psycholog/pedagog uzyska informacje, że dziecko jest krzywdzone, podejmuje działania opisane w procedurze interwencji.
 5. Istnieje regulamin korzystania z Internetu przez dzieci oraz procedura określająca działania, które należy podjąć w sytuacji znalezienia niebezpiecznych treści na komputerze.
 6. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika ZSO, ma on obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik     ZSO czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci podczas zajęć.
 7. W miarę możliwości osoba odpowiedzialna za Internet przeprowadza z dziećmi cykliczne warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. Warsztaty mogą przeprowadzać również wychowawcy klas w ramach godzin wychowawczych.
 8. ZSO zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu, przy komputerach, z których możliwy jest swobodny dostęp do sieci.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Ochrony Dzieci

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Kruszwicy

 

 

 

Ogólne zasady ochrony uczniów przed krzywdzeniem w Internecie

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem w Internecie jest ważnym aspektem dbania o ich bezpieczeństwo zarówno w ZSO, jak i poza nią. Oto zasady, które ZSO przyjmuje w celu ochrony uczniów przed przemocą online:

 

Edukacja cyfrowa:

W programie nauczania wprowadzone są  zajęcia edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa online, z naciskiem na świadome i odpowiedzialne korzystanie z Internetu.

Polityka akceptowalnego użytkowania:

  Nauczyciel określa wyraźne zasady dotyczące korzystania z urządzeń i zasobów internetowych w ZSO oraz wyraźnie zakazuje nieodpowiednich zachowań online.

Filtracja treści:

Zainstalowane są  odpowiednie narzędzia do filtrowania treści, aby blokować dostęp do stron internetowych zawierających nieodpowiednie lub przemocowe treści.

Bezpieczne konta i profile:

Nauczyciele zachęcają uczniów do korzystania z bezpiecznych i prywatnych kont w sieci, a także do dbania o silne i unikalne hasła.

Monitorowanie aktywności:

Śledzona jest przez nauczycieli aktywność uczniów podczas korzystania z Internetu w ramach szkolnych zasobów, aby zapewnić im bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko przemocy online.

Zgłaszanie incydentów:

Zapewniona jest uczniom możliwość anonimowego zgłaszania przypadków przemocy online lub innych zagrożeń.

Współpraca z rodzicami:

Rodzice informowani są  o zasadach dotyczących bezpieczeństwa online w ZSO i zachęcani do współpracy w monitorowaniu aktywności swoich dzieci w Internecie.

Działania edukacyjne:

W placówkach wchodzących w skład ZSO organizowane są  spotkania lub warsztaty dla rodziców na temat bezpieczeństwa online, aby zwiększyć ich świadomość na ten temat i zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa w ochronie dzieci w Internecie.

Sankcje i edukacja:

W placówkach określone są sankcje w przypadku naruszeń zasad bezpieczeństwa online, ale równocześnie promowana jest  edukacja i rozmowy, aby pomóc uczniom zrozumieć konsekwencje swoich działań.

Monitoring i ocena:

Regularnie monitorowana jest efektywność zastosowanych środków ochrony przed przemocą online i w miarę potrzeb dostosowane są  do  zapewnienia  najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Przeciwdziałanie cyberprzemocy:

Nauczyciele  podejmują natychmiastowe działania w sytuacjach wykrycia przypadków cyberprzemocy wobec uczniów. Wspierane są ofiary oraz podejmowane kroki w celu zakończenia przemocy.

Partnerska współpraca:

ZSO współpracuje z lokalnymi organami ścigania i organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem online, aby skutecznie reagować na zagrożenia w Internecie.

 

Przestrzeganie tych zasad i podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w Internecie jest kluczowe dla zapewnienia im bezpiecznego środowiska nauki i rozwoju. ZSO stara się  działać jako model odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu, jednocześnie wspierając i edukując uczniów w kwestii bezpieczeństwa online.

 

 


 

 

 

Załącznik Nr 3

do Regulaminu Ochrony Dzieci

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Kruszwicy

 

 

Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone.

Relacje personelu z dziećmi

 Jesteś zobowiązany/a do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi i każdorazowego rozważenia, czy Twoja reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci. Działaj w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji Twojego zachowania.

Komunikacja z dziećmi

W komunikacji z dziećmi zachowuj cierpliwość i szacunek.

 1. Słuchaj uważnie dzieci i udzielaj im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji.
 2. Nie wolno Ci zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać dziecka. Nie wolno Ci krzyczeć na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci.
 3. Nie wolno Ci ujawniać informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci. Obejmuje to wizerunek dziecka, informacje o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.
 4. Podejmując decyzje dotyczące dziecka, poinformuj je o tym i staraj się brać pod uwagę jego oczekiwania.
 5. Szanuj prawo dziecka do prywatności. Jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić dziecko, wyjaśnij mu to najszybciej jak to możliwe.
 6. Jeśli pojawi się konieczność porozmawiania z dzieckiem na osobności, zostaw uchylone drzwi do pomieszczenia i zadbaj, aby być w zasięgu wzroku innych. Możesz też poprosić drugiego pracownika/ wychowawcę/ pedagoga/  o obecność podczas takiej rozmowy.
 7. Nie wolno Ci zachowywać się w obecności dzieci w sposób niestosowny. Obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
 8. Zapewnij dzieci, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć Tobie lub wskazanej osobie (w zależności od procedur interwencji, jakie przyjęła instytucja) i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.

Działania z dziećmi

 1. Doceniaj i szanuj wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażuj i traktuj równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd.
 2. Unikaj faworyzowania dzieci.
 3. Nie wolno Ci nawiązywać z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych ani składać mu propozycji o nieodpowiednim charakterze. Obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie dzieciom treści erotycznych i pornograficznych bez względu na ich formę.
 4. Nie wolno Ci utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych. Dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci, jeśli dyrekcja nie została o tym poinformowana, nie wyraziła na to zgody i nie uzyskała zgód rodziców/opiekunów prawnych oraz samych dzieci.
 5. Nie wolno Ci proponować dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również używać ich w obecności dzieci.
 6. Nie wolno Ci przyjmować pieniędzy ani prezentów od dziecka, ani rodziców/opiekunów dziecka. Nie wolno Ci wchodzić w relacje jakiejkolwiek zależności wobec dziecka lub rodziców/opiekunów dziecka. Nie wolno Ci zachowywać się w sposób mogący sugerować innym istnienie takiej zależności i prowadzący do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych. Nie dotyczy to okazjonalnych podarków związanych ze świętami w roku szkolnym, np. kwiatów, prezentów składkowych czy drobnych upominków.
 7. Wszystkie ryzykowne sytuacje, które obejmują zauroczenie dzieckiem przez pracownika lub pracownikiem przez dziecko, muszą być raportowane dyrekcji.

 

 

Zasady fizycznego kontaktu z dzieckiem

Jeśli jesteś ich świadkiem reaguj stanowczo, ale z wyczuciem, aby zachować godność osób zainteresowanych.

 Każde przemocowe działanie wobec dziecka jest niedopuszczalne. Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego dziecka może być nieodpowiednie wobec innego. Kieruj się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję dziecka, pytając je o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) i zachowując świadomość, że nawet przy Twoich dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez dziecko lub osoby trzecie.

 1. Nie wolno Ci bić, szturchać, popychać ani w jakikolwiek sposób naruszać integralności fizycznej dziecka.
 2. Nigdy nie dotykaj dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.
 3. Zawsze bądź przygotowany na wyjaśnienie swoich działań.
 4. Nie angażuj się w takie aktywności jak łaskotanie, udawane walki z dziećmi czy brutalne zabawy fizyczne.
 5. Zachowaj szczególną ostrożność wobec dzieci, które doświadczyły nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania. Takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że dziecko będzie dążyć do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi. W takich sytuacjach powinieneś reagować z wyczuciem, jednak stanowczo i pomóc dziecku zrozumieć znaczenie osobistych granic.
 6. Kontakt fizyczny z dzieckiem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy. Jeśli będziesz świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zawsze poinformuj o tym osobę odpowiedzialną i/lub postąp zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.
 7. W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec dziecka, unikaj innego niż niezbędny kontaktu fizycznego z dzieckiem. Dotyczy to zwłaszcza pomagania dziecku w ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu, myciu, przewijaniu i w korzystaniu z toalety. Zadbaj o to, aby w każdej z czynności pielęgnacyjnych i higienicznych asystowała Ci inna osoba z instytucji. Jeśli pielęgnacja i opieka higieniczna nad dziećmi należą do Twoich obowiązków, zostaniesz przeszkolony w tym kierunku.
 8. Podczas dłuższych niż jednodniowe wyjazdów i wycieczek niedopuszczalne jest spanie z dzieckiem w jednym łóżku lub w jednym pokoju.

 

Kontakty poza godzinami pracy

Co do zasady kontakt z dziećmi powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów edukacyjnych lub wychowawczych.

 1. Nie wolno Ci zapraszać dzieci do swojego miejsca zamieszkania ani spotykać się z nimi poza godzinami pracy. Obejmuje to także kontakty z dziećmi poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych).
 2. Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z dziećmi i ich rodzicami lub opiekunami poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail, telefon służbowy).
 3. Jeśli zachodzi konieczność spotkania z dziećmi poza godzinami pracy, musisz poinformować o tym dyrekcję, a rodzice/opiekunowie prawni dzieci muszą wyrazić zgodę na taki kontakt.
 4. Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie dzieci są osobami bliskimi wobec pracownika) wymaga zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów

Bezpieczeństwo online

 Bądź świadom cyfrowych zagrożeń i ryzyka wynikającego z rejestrowania Twojej prywatnej aktywności w sieci przez aplikacje i algorytmy, ale także Twoich własnych działań w Internecie. Dotyczy to lajkowania określonych stron, korzystania z aplikacji randkowych, na których możesz spotkać uczniów/uczennice, obserwowania określonych osób/stron w mediach społecznościowych i ustawień prywatności kont, z których korzystasz. Jeśli Twój profil jest publicznie dostępny, dzieci i ich rodzice/opiekunowie będą mieć wgląd w Twoją cyfrową aktywność.

 1. Nie wolno Ci nawiązywać kontaktów z uczniami i uczennicami poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowych.
 2. W trakcie lekcji osobiste urządzenia elektroniczne powinny być wyłączone lub wyciszone, a funkcjonalność bluetooth wyłączona na terenie instytucji.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do Regulaminu Ochrony Dzieci

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Kruszwicy

 

 

 

Zasady bezpiecznej rekrutacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

 

1.  Poznanie danych kandydata/kandydatki, które pozwolą  jak najlepiej poznać jego/jej kwalifikacje, w tym stosunek do wartości podzielanych przez ZSO, takich jak ochrona praw dzieci i szacunek do ich godności.

2. Zadbanie  ZSO, aby osoby przez nią zatrudnione (w tym osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie oraz wolontariusze/stażyści/ pomoce/ kucharki/ sekretarz/ portier itp.) posiadały odpowiednie kwalifikacje (tam, gdzie to wymagane) do pracy z dziećmi oraz były dla nich bezpieczne.

Aby sprawdzić powyższe, w tym stosunek osoby zatrudnianej do dzieci i podzielania wartości związanych z szacunkiem wobec nich oraz przestrzegania ich praw, placówka może żądać danych (w tym dokumentów) dotyczących:

 a. wykształcenia,

 b. kwalifikacji zawodowych,

 c. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki.

3. W każdym przypadku ZSO musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez nią zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Placówka powinna zatem znać:

a. imię (imiona) i nazwisko,

b. datę urodzenia,

c. dane kontaktowe osoby zatrudnianej.

4. Należy poprosić kandydata/kandydatkę o referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia. Placówka może prosić kandydata/kandydatkę o przedstawienie referencji od poprzedniego pracodawcy lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/kandydatki. Niepodanie takich danych w świetle obowiązujących przepisów nie powinno rodzić dla tej osoby negatywnych konsekwencji w postaci np. odmowy zatrudnienia wyłącznie w oparciu o tę podstawę. ZSO nie może samodzielnie prowadzić tzw. screeningu osób ubiegających się o pracę, gdyż ograniczają ją w tym zakresie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Pracy.

5.  Należy pobrać dane osobowe kandydata/kandydatki, w tym dane potrzebne do sprawdzenia jego/jej danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Przed dopuszczeniem osoby zatrudnianej do wykonywania obowiązków związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi placówka jest zobowiązana sprawdzić osobę zatrudnianą w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym oraz Rejestr osób w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

By móc uzyskać informacje z rejestru z dostępem ograniczonym, konieczne jest uprzednie założenie profilu placówki. Rejestr dostępny jest na stronie: rps.ms.gov.pl.

 

6. Aby sprawdzić osobę w Rejestrze placówka potrzebuje następujących danych kandydata/ kandydatki:

a. imię i nazwisko,

b. data urodzenia,

 c. pesel,

d. nazwisko rodowe,

e. imię ojca,

f. imię matki.

Wydruk z Rejestru należy przechowywać w aktach osobowych pracownika lub analogicznej dokumentacji dotyczącej wolontariusza/osoby zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną.

7. Należy pobrać od kandydata/kandydatki informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 25 lipca  r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Dz. U. 2023, poz. 1939) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

8.  Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie wówczas powinna przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru karnego. Jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla w/w celów, należy pobrać od kandydata/kandydatki oświadczenie o państwie/ach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat/ kandydatka składa pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX (przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu)i XXV Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko wolności), w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

 Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

9. ZSO jest zobowiązany do domagania się od osoby zatrudnianej zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Wymóg niekaralności obowiązuje m.in. pracowników samorządowych oraz nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych oraz niepublicznych.

W przypadku niemożliwości przedstawienia zaświadczenia , kandydat/kandydatka o składa oświadczenie o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych wg poniższego wzoru :

 

 

 

 

WZÓR  OŚWIADCZENIA.

 

Oświadczenie o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania podstawowych zasad ochrony dzieci

(wzór)

 

 

                                                                              .  .........................................................................

                                                                                                              (miejsce i data)                

  Ja..................................................................................................................................... nr PESEL………………………………………………… oświadczam, że nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne ani dyscyplinarne w tym zakresie.

 Ponadto oświadczam, że zapoznałam/-em się z zasadami ochrony dzieci obowiązującymi w .......................................................................... i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

  ………………………………………………..

  (podpis)   

    

         

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

do Regulaminu Ochrony Dzieci

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Kruszwicy

 

 

 

Formy Krzywdzenia Dzieci wg  przepisów prawa, które są traktowane jako przestępstwa lub naruszenia praw dziecka.

 

Wszystkie te formy krzywdzenia dzieci są surowo zabronione w większości jurysdykcji na świecie, a osoby, które są odpowiedzialne za takie działania, mogą ponosić konsekwencje prawną. Ważne jest, aby dzieci były chronione przed tymi rodzajami przemocy, a przypadki krzywdzenia dzieci były raportowane i dochodzone w sposób odpowiedni.

 

Zrozumienie tych różnych form krzywdzenia dzieci jest kluczowe dla zapewnienia ochrony dzieci i przeciwdziałania przemocy wobec nich. Wielu krajach istnieją przepisy prawne i programy wsparcia mające na celu ochronę dzieci przed tymi rodzajami przemocy oraz ściganie sprawców. Ważne jest, aby wszyscy, którzy działają na rzecz dobra dzieci, byli świadomi tych form krzywdzenia i reagowali na nie w sposób odpowiedni.

 

Fizyczne znęcanie się nad dzieckiem:

Polega na zadawaniu dziecku bólu lub obrażeń fizycznych przez opiekuna lub inną osobę dorosłą, co może obejmować bicie, kopanie, szarpanie czy inne formy przemocy fizycznej. Często to rodzice, opiekunowie lub inni członkowie rodziny są odpowiedzialni za fizyczne znęcanie się nad dziećmi. W przypadku podejrzenia takiej przemocy, organy ochrony dzieci lub organy ścigania mogą podjąć działania w celu ochrony dziecka.

 

 

Nadużywanie emocjonalne lub psychiczne:

Obejmuje działania, które mogą znacznie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka, takie jak poniżanie, zastraszanie, upokarzanie, wyśmiewanie, groźby lub zaniedbywanie emocjonalne. To forma przemocy, która nie zawsze pozostawia widoczne ślady fizyczne, ale może mieć długotrwałe skutki na psychikę dziecka.

 

 

Wykorzystywanie seksualne:

To działania seksualne wymuszone lub narzucone dziecku przez osobę dorosłą, włączając w to gwałt, molestowanie seksualne, wykorzystywanie pornografii dziecięcej i inne formy przemoc seksualnej. Wykorzystywanie seksualne dzieci jest bardzo poważnym przestępstwem. Obejmuje wszelkie działania seksualne wymuszone lub narzucone dziecku przez osobę dorosłą, włączając w to gwałt, molestowanie seksualne, produkcję, dystrybucję lub posiadanie pornografii dziecięcej. Prawo traktuje wykorzystywanie seksualne jako jedno z najpoważniejszych przestępstw wobec dzieci, a sprawcy mogą być surowo karani.

 

Zaniedbywanie:

Zaniedbywanie dziecka polega na braku odpowiedniej opieki, nadzoru lub wsparcia przez opiekuna lub rodzica, co może prowadzić do braku jedzenia, ubrania, opieki medycznej, edukacji czy bezpieczeństwa.

 

Przymusowe małżeństwo:

Przymusowe małżeństwo polega na zmuszaniu dziecka do zawarcia małżeństwa przeciw jego woli, co jest naruszeniem praw człowieka i dziecięcych.

 

Praca dzieci:

Nakładanie na dziecko prac, które są nieodpowiednie dla jego wieku lub stanu zdrowia, lub które naruszają jego prawa do edukacji i rozwoju.

 

 

Handel dziećmi:

To wykorzystywanie dzieci w celach handlowych, włączając w to handel ludźmi, sprzedaż, przymusową pracę, prostytucję czy wykorzystywanie w celach zorganizowanej przestępczości.

 

 

 

Brak dostępu do edukacji:

Ograniczenie lub uniemożliwienie dziecku dostępu do nauki i edukacji, co jest naruszeniem jego prawa do rozwoju i zdobycia wiedzy.

 

Cyberprzemoc:

To forma przemocy, która ma miejsce online i obejmuje zachowania takie jak hejtowanie, szantaż, zastraszanie czy rozpowszechnianie obraźliwych treści.

 

Zmuszanie do udziału w działaniach przestępczych:

Zmuszanie dziecka do uczestnictwa w działaniach przestępczych, takich jak kradzieże, handel narkotykami czy inne przestępstwa.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

do Regulaminu Ochrony Dzieci

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Kruszwicy

 

 

KARTA INTERWENCJI

Imię i nazwisko dziecka:

Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia) opis:

 

 

 

 

 

 

 

Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia:

Dotychczasowe działania  pedagoga/ psychologa – opis

 

 

 

 

 

 

Data:

Działania/ ustalenia

 

 

Spotkania z rodzicami

 

 

 

 

 

 

Data:

Działania/ ustalenia

 

 

 

Forma podjętej interwencji (zakreślić właściwe)

 

 

 • zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny,
 •  inny rodzaj interwencji. Jaki

Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji

 

 

 

 

 

Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli placówka uzyskała informacje o wynikach/ działania placówki/działania rodziców

 

 

 

 

Dodatkowe ważne informacje

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7

do Regulaminu Ochrony Dzieci

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Kruszwicy

 

Procedura Niebieskiej Karty

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

 

 

§ 4. 1. Osoba wszczynająca procedurę dokonuje wstępnej diagnozy sytuacji w związku z zaistnieniem uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej i przeprowadza rozmowę z osobą doznającą przemocy domowej, a także, w miarę możliwości, z osobą stosującą przemoc.

 2. Rozmowę z osobą doznającą przemocy domowej przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi, poszanowanie godności oraz zapewniających bezpieczeństwo.

3. Osobie doznającej przemocy domowej przekazuje się informacje w prostym, przejrzystym i przystępnym dla niej języku, z uwzględnieniem stanu i okoliczności, które mogą mieć wpływ na zdolność rozumienia i bycie rozumianym.

 4. W trakcie rozmowy z osobą stosującą przemoc domową informuje się ją w szczególności o prawnokarnych konsekwencjach stosowania przemocy domowej oraz wskazuje na konieczność zmiany sposobu postępowania.

5. Działania, o których mowa w ust. 2 i 4, realizuje się uwzględniając warunki, czynniki i potrzeby, w tym dotyczące osób niepełnosprawnych.

§ 5. 1. Jeżeli istnieje podejrzenie stosowania przemocy domowej wobec małoletniego, działania w ramach procedury przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.

2. Jeżeli istnieje podejrzenie stosowania przemocy domowej wobec pełnoletniej osoby nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny, działania w ramach procedury przeprowadza się w obecności opiekuna prawnego lub faktycznego lub pełnoletniej osoby przez nią wskazanej.

 3. Jeżeli istnieje podejrzenie, że osobami stosującymi przemoc domową wobec małoletniego są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania w ramach procedury przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej (…), zwanej dalej „osobą najbliższą”, lub pełnoletniej osoby wskazanej przez małoletniego.

4. Jeżeli istnieje podejrzenie, że osobą stosującą przemoc domową wobec pełnoletniej osoby nieporadnej, o której mowa w ust. 2, jest opiekun prawny lub faktyczny, działania w ramach procedury przeprowadza się w obecności osoby najbliższej, a w razie jej braku – w obecności innej osoby pełnoletniej przez nią wskazanej.

5. Działania z udziałem osób doznających przemocy domowej, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się, w miarę możliwości, w obecności psychologa.

 

 

Procedura rozpoczyna się od wypełnienia tzw. Niebieskiej Karty A. Może tego dokonać wyłącznie:

 • policjant,
 • pracownik socjalny,
 • pracownik oświatowy,
 • pracownik ochrony zdrowia,
 • członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Po wypełnieniu dokumentu, w ciągu 7 dni zostaje on przekazany do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który najczęściej ma swoją siedzibę w ośrodku pomocy społecznej. Przewodniczący ma 3 dni, aby przekazać wypełnioną Niebieską Kartę A do utworzonej Grupy Roboczej. Skład tego zespołu będzie zależał od potrzeb rodziny, dla której wszczęto procedurę.

Następnie osoba doznająca przemocy otrzyma Niebieską Kartę B, w której zawarte są informacje prawne i praktyczne w sprawie uruchomionej procedury.

Opracowanie indywidualnego planu pomocy

Grupa Robocza po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w Karcie A oraz tymi zebranymi w środowisku domowym, zaprosi osobę doznającą przemocy na spotkanie. Powinno się ono odbyć w terminie od 7 do 30 dni od zgłoszenia/interwencji. Zorganizowane zostanie w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego lub - w sytuacji choroby - miejscu dogodnym dla osoby pokrzywdzonej.

Podczas spotkania wypisana zostanie Niebieska Karta C, na której znajdzie się indywidualny plan pomocy, uwzględniający potrzeby osoby, wobec której stosowana jest przemoc.

Oddziaływanie na sprawcę przemocy

Grupa robocza wezwie do siebie osobę dokonującą przemocy. Celem spotkania jest przekonanie oprawcy do zaprzestania stosowania przemocy i poznanie jego potrzeb. Przebieg spotkania zostanie spisany w Niebieskiej Karcie D.

W uzasadnionych sytuacjach Zespół Interdyscyplinarny może wystąpić do Prokuratury o zastosowanie środków zapobiegawczych, takich jak: nakaz opuszczenia przez sprawcę lokalu, w którym zamieszkuje wspólnie z pokrzywdzonym, dozór Policji, czy tymczasowe aresztowanie.

Realizacja indywidualnego planu pracy

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie stworzonego przez Grupę Roboczą planu pracy w życie. Działania mogą obejmować:

 • pracę socjalną,
 • konsultacje psychologiczne,
 • udział w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy,
 • powiadomienie sądu,
 • objęcie dzieci opieką pedagogiczno-psychologiczną.

Poza tym, członkowie zespołu będą monitorowali środowisko domowe osoby doznającej przemocy domowej.

Zdarzenia niebezpieczne podczas procedury Niebieskiej Karty

Osoba doświadczająca przemocy domowej powinna zgłaszać policji lub członkom Grupy Roboczej każde zachowanie agresywne ze strony oprawcy. Policjant utworzy wówczas nową Kartę A, zaś Grupa Robocza dokona adnotacji w powstałej wcześniej Karcie C.

Zakończenie procedury

Zakończenie procedury następuje zazwyczaj po kilku miesiącach od jej rozpoczęcia. Niestety, w niektórych rodzinach przemoc trwa latami - wówczas procedura Niebieskiej Karty trwa znacznie dłużej.

Po zakończeniu procedury Niebieskiej Karty, w każdym momencie można rozpocząć ją ponownie. Wystarczy dokonać odpowiedniego zgłoszenia, np. na Policji.

 

Kiedy wygasa Niebieska Karta?

W prawie nie ma określonego okresu czasu, przez który procedura musi być wykonywana. Niektóre gminy same narzuciły sobie przepisy w tej kwestii. Zwyczajowo, cała procedura trwa około 3 miesięcy.

 

Rola szkoły w procedurze „Niebieskiej Karty”

 

 1. Zakłada Kartę – cz. A – w razie podejrzenia krzywdzenia dziecka; po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z ta osobą albo po ustąpieniu przyczyny uniemożliwiającej wypełnienie formularza w jej obecności. Dopiero, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z tą osobą jest niewykonalne można wypełnić formularz bez jej udziału. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dzieci uczęszczających do szkoły wypełnienie formularza Niebieska Karta – A nastąpić może jedynie w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego lub osoby najbliższej jeżeli przemoc stosują wobec dziecka rodzice
 2. Przeprowadzenie rozmowy z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie jest niezbędnym elementem procedury. Rozmowa taka powinna zostać przeprowadzona w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo. Za każdym razem należy ocenić, czy miejsce przeprowadzania rozmów jest odpowiednie i zapewnia poczucie godności i bezpieczeństwa. Osoba, z którą się przeprowadza rozmowę w ramach wszczętej procedury musi mieć pewność, że ani sprawca ani osoby trzecie (uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy czy rodzice dzieci uczęszczających do szkoły) jej nie słyszą i co więcej, że informacje te nie będą w przyszłości takim osobom udostępniane.
 3. Wszczynając procedurę należy w pierwszej kolejności podjąć działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Działania te nie będą podejmowane zawsze przy wszczęciu procedury, ale jedynie w sytuacjach nagłych, w których istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka. Aby szkoła mogła podejmować wobec rodzin dotkniętych przemocą działania interwencyjne powinno w tym celu podejmować ścisłą współpracę z podmiotami, które uprawnione są do wymienionych wyżej działań: pracownicy socjalni, Policja lub przedstawiciele ochrony zdrowia.
 4. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”. Jeżeli osobą tą jest dziecko, formularz B przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Ustawodawca przewidział, że formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się dziecku doznającemu przemocy w rodzinie. Formularza tego nie przekazuje się osobie podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie. Jeżeli podejrzanym o stosowanie przemocy w rodzinie jest jeden z rodziców dziecka, to formularz „Niebieska Karta – B” należy przekazać jedynie drugiemu z rodziców.
 5. Już po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” dyrektor szkoły lub nauczyciel (psycholog lub pedagog szkolny), który wszczął procedurę zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od wszczęcia procedury przekazać oryginał wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. W szkole zostaje kopia przekazanego formularza.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki Nr 1

 do rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 6 września 2023 r.

 (Dz. U. z 2023 r.  poz. 1870)

 

……………………………….

                                                                                                                             (miejscowość i data ) 

……………………………………………..

…………………………………………….

(nazwa i adres podmiotu, w którym jest zatrudniona osoba

wypełniająca formularz „Niebieska Karta -A”)

 

 „NIEBIESKA KARTA – A”

W związku z powzięciem uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej lub w wyniku zgłoszenia przez świadka przemocy domowej ustala się, co następuje:

 

 1. I.         DANE OSOBY/OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ 

 

 

Uwaga! W przypadku większej niż 3 liczby osób doznających przemocy dołącz kolejną kartę zawierająca Tabelę I

 

 

 1. II.      LICZBA MAŁOLETNICH W ŚRODOWISKU DOMOWYM, W KTÓRYM PODEJRZEWA SIĘ STOSOWANIE PRZEMOCY DOMOWEJ ……………

 

 

 

 1. III.   DANE OSOBY/OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

 

Dane

Osoba 1 stosująca przemoc domową

Osoba 2 stosująca  przemoc domową

Imię i nazwisko

 

 

Imiona rodziców

 

 

Wiek

 

 

PESEL2)

 

 

Adres miejsca zamieszkania:

Kod pocztowy

 

 

Miejscowość

 

 

Gmina

 

 

Województwo

 

 

Ulica 

 

 

Nr domu/nr lokalu

 

 

Telefon lub adres e-mail

 

 

Adres miejsca pobytu (jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania): 

Kod pocztowy

 

 

Miejscowość

 

 

Gmina

 

 

Województwo

 

 

Ulica 

 

 

Nr domu/nr lokalu

 

 

Sytuacja zawodowa, w tym nazwa i adres miejsca pracy

 

 

Stosunek pokrewieństwa, powinowactwa lub rodzaj relacji z osobą doznającą przemocy domowej: (np. żona, była żona, partner, były partner, córka, pasierb, matka, teść)1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. IV.   CZY OSOBA STOSUJĄCA PRZEMOC DOMOWĄ ZACHOWYWAŁA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB

(zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):

 

 

 

Osoby/formy przemocy domowej

Osoba 1 stosująca przemoc

Osoba 2 stosująca przemoc

wobec

Osoby 1 doznającej przemocy

wobec

Osoby 2 doznającej przemocy

wobec

Osoby 3 doznającej przemocy

wobec

Osoby 1 doznającej przemocy

wobec

Osoby 2 doznającej przemocy

wobec

Osoby 3 doznającej przemocy

Przemoc fizyczna3) 

bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, obezwładnianie i inne

(wymień jakie)

 

 

 

 

 

 

 

Przemoc psychiczna3)

izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie, poniżanie i inne (wymień jakie)

 

 

 

 

 

 

Przemoc seksualna3)

zmuszanie do obcowania płciowego, innych czynności seksualnych i inne

(wymień jakie)

 

 

 

 

 

 

Przemoc ekonomiczna3)

niełożenie na utrzymanie osób, wobec których istnieje taki obowiązek,

 

 

 

 

 

 

 

niezaspokajanie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych oraz ich sprzedawanie i inne (wymień jakie)

 

 

 

 

 

 

Przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej3) wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęcia lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają, i inne (wymień jakie)

 

 

 

 

 

 

Inne3) zaniedbanie, niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i innych,

niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji

psychotropowych lub leków i inne

(wymień jakie)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. V.      CZY OSOBA DOZNAJĄCA PRZEMOCY DOMOWEJ ODNIOSŁA USZKODZENIA CIAŁA? (TAK/NIE)1)

 

Osoba 1 doznająca przemocy

Osoba 2 doznająca przemocy

Osoba 3 doznająca przemocy

 

 

 

 

Uwaga! W przypadku większej niż 3 liczby osób doznających przemocy dołącz kolejną kartę zawierającą Tabelę V  

 

 1. VI.   CZY W ŚRODOWISKU DOMOWYM BYŁA W PRZESZŁOŚCI REALIZOWANA PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

                  Tak (Kiedy ?..........Gdzie?........)              Nie                       Nie ustalono

 

 1. VII.       CZY W ŚRODOWISKU DOMOWYM AKTUALNIE JEST REALIZOWANA PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”?

 


                     Tak                                    Nie                                            Nie ustalono

                               

 1. VIII.    CZY OSOBA STOSUJĄCA PRZEMOC DOMOWĄ POSIADA BROŃ PALNĄ?     

 


                    Tak                                     Nie                                             Nie ustalono

                     

 1. IX.   CZY OSOBA DOZNAJĄCA PRZEMOCY DOMOWEJ CZUJE SIĘ BEZPIECZNIE? (TAK/NIE)1)

 

Osoba 1 doznająca przemocy

Osoba 2 doznająca przemocy

Osoba 3 doznająca przemocy

 

 

 

 

Uwaga! W przypadku większej niż 3 liczby osób doznających przemocy dołącz kolejną kartę zawierającą Tabelę IX   

 

 1. X.      ŚWIADKOWIE STOSOWANIA PRZEMOCY DOMOWEJ   

 

                     Ustalono (wypełnij tabelę )                                   Nie ustalono

 

Dane

 

Świadek 1

Świadek 2

Świadek 3

Imię i nazwisko

 

 

 

 

Wiek

 

 

 

 

Adres miejsca zamieszkania:

Kod pocztowy

 

 

 

 

Miejscowość

 

 

 

 

Gmina

 

 

 

 

 

Województwo

 

 

 

Ulica 

 

 

 

Nr domu/nr lokalu

 

 

 

Telefon lub adres e-mail

 

 

 

Stosunek świadka do osób, wobec których są podejmowane działania w ramach procedury „Niebieskie Karty” (np. członek rodziny, osoba obca)1)

 

 

 

 

 

 1. XI.   DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PODJĘTE WOBEC OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC DOMOWĄ 

     (zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):

 

Działanie

Osoba 1 stosująca przemoc

Osoba 2 stosująca przemoc

Badanie na zawartość alkoholu (wynik)

 

 

Doprowadzenie do wytrzeźwienia

 

 

Doprowadzenie do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych 

na podstawie art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.)

 

 

na podstawie art. 244 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375, z późn. zm.)

 

 

Zatrzymanie w izbie zatrzymań jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej

 

 

Powiadomienie organów ścigania

 

 

Wydanie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

 

 

Wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

 

 

Zakaz zbliżania się osoby stosującej przemoc domową do osoby dotkniętej taką przemocą na określoną w metrach odległość

 

 

Zakaz kontaktowania się z osobą dotkniętą przemocą domową

 

 

Zakaz wstępu i przebywania osoby stosującej przemoc na terenie szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej i artystycznej, do których uczęszcza osoba dotknięta przemocą domową

 

 

Zakaz wstępu i przebywania osoby stosującej przemoc w miejscach pracy osoby doznającej przemocy domowej

 

 

Zawiadomienie komórki organizacyjnej Policji, właściwej w spawach wydawania pozwolenia na broń, o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty”

 

 

Odebranie broni palnej, amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni

 

 

Poinformowanie o prawnokarnych konsekwencjach stosowania przemocy domowej

 

 

Inne (wymień jakie?)

 

 

 

 

 1. XII.       DZIAŁANIA INTERWENCYJNE PODJĘTE WOBEC OSOBY DOZNAJĄCEJ PRZEMOCY DOMOWEJ 

     (zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):

 

Działanie

Osoba 1 doznająca przemocy

Osoba 2 doznająca przemocy

Osoba 3 doznająca przemocy

Udzielono pomocy ambulatoryjnej

 

 

 

Przyjęto na leczenie szpitalne

 

 

 

Wydano zaświadczenie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała  

 

 

 

Zapewniono schronienie w placówce całodobowej

 

 

 

Zabezpieczono małoletniego w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

 

 

 

 

Powiadomiono sąd rodzinny o sytuacji małoletniego

 

 

 

Przekazanie formularza „Niebieska Karta – B” 

 

 

 

Inne (wymień jakie?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. XIII.    DODATKOWE INFORMACJE 

 

 

 

 

 

 

 1. XIV.    WSZCZĘCIE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” NASTĄPIŁO PRZEZ (zaznacz w odpowiednim miejscu znak X):

 

Pracownika socjalnego jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

 

Funkcjonariusza Policji

 

Żołnierza Żandarmerii Wojskowej

 

Pracownika socjalnego specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej

 

Asystenta rodziny

 

Nauczyciela

 

Osobę wykonującą zawód medyczny, w tym lekarza, pielęgniarkę, położną lub ratownika medycznego

 

Przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Pedagoga, psychologa lub terapeutę, będących przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej

 

 

                                                                                     ....................................................................................................

imię i nazwisko oraz czytelny podpis osoby wypełniającej                                                                                                                           formularz „Niebieska Karta – A”                            

 

 

 

……………………..……………………………………………………………

(data wpływu formularza, podpis członka Zespołu Interdyscyplinarnego)

 

 

 

 

1)  wpisać właściwe

2)  numer PESEL wpisuje się, o ile danej osobie numer taki został nadany. W przypadku braku numeru PESEL jest konieczne podanie innych danych identyfikujących osobę

3)  podkreślić rodzaje zachowań

Załącznik Nr 8

do Regulaminu Ochrony Dzieci

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Kruszwicy

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

Ochrona wizerunku i danych osobowych dziecka w szkole jest ważna zarówno dla prywatności uczniów, jak i zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zakres ochrony  danych osobowych  zawiera  Załącznik Nr 8A (Polityka Ochrony Danych  w Zespole szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy)

 

 1. 1.      Zgoda rodziców lub opiekunów:

Na publikację zdjęć i innych danych osobowych  dzieci wymagana jest  zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dzieci

 1. 2.      Zabezpieczanie dostępu:

 Dostęp do informacji i materiałów zawierających wizerunek i dane osobowe uczniów ograniczony jest tylko do osób uprawnionych, takich jak nauczyciele, personel administracyjny i rodzice.

 1. 3.      Ostrzeżenia i świadomość:

Wszystkie osoby pracujące w ZSO są świadome zasad ochrony danych osobowych i wizerunku dzieci oraz przestrzegają ich w praktyce.

 1. 4.      Zasady fotografowania:

Zasady fotografowania i nagrywania dzieci w ZSO, a także publikacji tych materiałów, np. na stronie internetowej ZSO czy w publikacjach szkolnych określa Załącznik nr 8 B

 1. 5.      Zabezpieczenie elektroniczne:

ZSO chroni dane osobowe i wizerunek dzieci przed nieuprawnionym dostępem, stosując odpowiednie środki techniczne, takie jak hasła do dostępu do baz danych.

 1. 6.      Anonimizacja danych:

W przypadku publikacji danych lub wizerunku dziecka, zachowana jest  ich anonimowość, unikając podawania imienia i nazwiska ucznia lub innych szczegółowych informacji identyfikujących. Wyjątek stanowią publikacje mające za zadanie promocję ZSO ( Wysokie wyniki w konkursach , zawodach itp.)

 1. 7.      Ograniczenie zbierania danych:

Ograniczone jest zbieranie danych osobowych do niezbędnych informacji potrzebnych do prowadzenia działalności ZSO. Nie są  gromadzone informacje nadmiarowe.

 1. 8.      Bezpieczeństwo danych:

ZSO zapewnia bezpieczeństwo przechowywania danych osobowych, aby uniknąć ich wycieku lub utraty.

 1. 9.      Zgłaszanie naruszeń:

Ustanowione są  procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych i wizerunku dzieci w ZSO. W razie incydentu szkoła  reaguje natychmiast i informuje odpowiednie organy.

 1. 10.  Ochrona w sieci:

Monitorowane są  i kontrolowane treści publikowane w mediach społecznościowych przez uczniów. Nauczyciele uczą dzieci  odpowiedzialnego korzystania z Internetu, chroniąc tym samym ich wizerunek online.

 1. 11.  Wsparcie psychologiczne:

W przypadku, gdy dziecko jest narażone na niechciane uwagi lub nękanie w wyniku publikacji swojego wizerunku w szkole, zapewnia się mu wsparcie psychologiczne. Podejmowane są  działania w celu zapobieżenia dalszym przypadkom przemocy.

 1. 12.  Rzetelność informacji:

Nauczyciele analizują i kontrolują wszelkie publikowane informacje pod względem ich rzetelności i zgodności z prawdą, aby uniknąć fałszywego przedstawiania uczniów.

 1. 13.  Okres przechowywania danych:

Okres przechowywania danych osobowych uczniów i usuwanie niepotrzebnych danych po ich wygaśnięciu obejmuje terminy i okresy niezbędne do prowadzenia prawidłowej działalności edukacyjnej szkoły. Zasady przechowywania danych określa Polityka Ochrony danych ( Załącznik Nr 8A)

Przestrzeganie tych zasad pomoże szkole zapewnić uczniom i ich rodzicom poczucie bezpieczeństwa i prywatności, jednocześnie zachowując zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 8 B

do Regulaminu Ochrony Dzieci

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Kruszwicy

 

 

Procedury ochrony wizerunku dziecka

 

I. Rejestrowanie wizerunków dzieci w celu  promocji ZSO

W sytuacjach, w których ZSO rejestruje i publikuje wizerunki dzieci do własnego użytku, w celu ogólno-pojętej promocji deklarujemy, że:

 1. Dzieci i rodzice/opiekunowie prawni zawsze będą poinformowani podczas pierwszych spotkań na początku roku szkolnego o tym, że wizerunki dzieci będą wykorzystywane w ramach promocji ZSO.
 2. W celu wykorzystywania wizerunku dzieci wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych złożona  na piśmie na początku każdego roku szkolnego oraz uzyskamy przynajmniej ustną zgodę dziecka.
 3. Jeśli rejestracja wydarzenia zostanie zlecona osobie zewnętrznej (wynajętemu fotografowi lub kamerzyście) zadbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez:
 • zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych,
 • zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do noszenia identyfikatora w czasie trwania wydarzenia,
 • niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała z dziećmi bez nadzoru pracownika naszej instytucji,
 • poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci, że osoba/firma rejestrująca wydarzenie będzie obecna podczas wydarzenia ..
 1. Jeśli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie jest wymagana.
 2. Rodzic , prawny opiekun w każdej chwili może  wycofać złożoną na początku roku zgodę na  wykorzystywanie wizerunku dziecka w ramach promocji ZSO

 

II. Rejestrowanie wizerunków dzieci do prywatnego użytku

W sytuacjach, w których rodzice/opiekunowie lub widzowie szkolnych i przedszkolnych wydarzeń i uroczystości itd. rejestrują wizerunki dzieci do prywatnego użytku, informujemy na początku każdego z tych wydarzeń o tym, że:

 1. Wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie zdjęć/nagrań zawierających wizerunki dzieci i osób dorosłych wymaga udzielenia zgody przez te osoby, w przypadku dzieci – przez ich rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Zdjęcia lub nagrania zawierające wizerunki dzieci nie powinny być udostępniane w mediach społecznościowych ani na serwisach otwartych, chyba że rodzice lub opiekunowie prawni tych dzieci wyrażą na to zgodę,
 3. Przed publikacją zdjęcia/nagrania online zawsze warto sprawdzić ustawienia prywatności, aby upewnić się, kto będzie mógł uzyskać dostęp do wizerunku dziecka.

 

III.  Rejestrowanie wizerunku dzieci przez osoby trzecie i media

 Jeśli przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba będą chcieli zarejestrować organizowane przez nas wydarzenie i opublikować zebrany materiał, muszą zgłosić taką prośbę wcześniej i uzyskać zgodę dyrekcji.

 1. W takiej sytuacji upewnimy się, że rodzice/opiekunowie prawni udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci. Oczekujemy informacji o:
 • imieniu, nazwisku i adresie osoby lub redakcji występującej o zgodę,
 • uzasadnieniu potrzeby rejestrowania wydarzenia oraz informacji, w jaki sposób i w jakim kontekście zostanie wykorzystany zebrany materiał,
 • podpisanej deklaracji o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 1. Personelowi ZSO nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów i osobom nieupoważnionym utrwalania wizerunku dziecka na terenie szkoły bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz bez zgody dyrekcji.
 2. Personel ZSO nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi, nie przekazuje mediom kontaktu do rodziców/opiekunów prawnych dzieci i nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego rodzica/opiekuna prawnego. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przekonany, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 3. W celu realizacji materiału medialnego dyrekcja może podjąć decyzję o udostępnieniu wybranych pomieszczeń instytucji dla potrzeb nagrania. Dyrekcja podejmując taką decyzję poleca przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby uniemożliwić rejestrowanie przebywających na terenie instytucji dzieci.

 

 

IV.  Zasady w przypadku niewyrażenia zgody na rejestrowanie wizerunku dziecka

1. Jeśli dzieci, rodzice lub opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na utrwalenie wizerunku dziecka, będziemy respektować ich decyzję.

2. Z wyprzedzeniem ustalimy z rodzicami/opiekunami prawnymi i dziećmi, w jaki sposób osoba rejestrująca wydarzenie będzie mogła zidentyfikować dziecko, aby nie utrwalać jego wizerunku na zdjęciach indywidualnych i grupowych.

3. Rozwiązanie, jakie przyjmiemy, nie będzie wykluczające dla dziecka, którego wizerunek nie powinien być rejestrowany.

 

V.  Przechowywanie zdjęć i nagrań

 Przechowujemy materiały zawierające wizerunek dzieci w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla dzieci:

 1. Nośniki analogowe zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w zamkniętej na klucz szafce, a nośniki elektroniczne zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w folderze chronionym z dostępem ograniczonym do osób uprawnionych przez szkołę. Nośniki będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa o archiwizacji i/lub okres ustalony przez placówkę w polityce ochrony danych osobowych. (Załącznik 8A)
 2. Nie przechowujemy materiałów elektronicznych zawierających wizerunki dzieci na nośnikach nieszyfrowanych ani mobilnych, takich jak telefony komórkowe i urządzenia z pamięcią przenośną (np. pendrive).
 3. Nie wyrażamy zgody na używanie przez pracowników osobistych urządzeń rejestrujących (tj. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery) w celu rejestrowania wizerunków dzieci.
 4. Jedynym sprzętem, którego używamy jako szkoła, są urządzenia rejestrujące należące do ZSO.

 

 

Załącznik Nr 9

do Regulaminu Ochrony Dzieci

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Kruszwicy

 

 

 

Schematy  interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osoby trzecie (np. wolontariusze, pracownicy organizacji/instytucji oraz inne osoby, które mają kontakt z dzieckiem)

 

Podejrzewasz, że dziecko:

 1. doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu , wykorzystania seksualnego lub zagrożone jest jego życie

• zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od osoby podejrzanej o krzywdzenie;

• zawiadom policję pod nr 112 lub 997

Pamiętaj, że: przemoc z uszczerbkiem na zdrowiu oznacza spowodowanie choroby lub uszkodzenia ciała (np. złamanie, zasinienie, wybicie zęba, zranienie), a także m.in. pozbawienie wzroku, słuchu, mowy, wywołanie innego ciężkiego kalectwa, trwałej choroby psychicznej, zniekształcenia ciała itd.

 

 1. doświadcza jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. klapsy, popychanie, szturchanie) lub przemocy psychicznej (np. poniżanie, dyskryminacja, ośmieszanie)

• zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od osoby podejrzanej o krzywdzenie;

• zakończ współpracę/rozwiąż umowę z osobą krzywdzącą dziecko.

 

 1. jest pokrzywdzone innymi typami przestępstw

• zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od osoby podejrzanej o krzywdzenie;

 • poinformuj na piśmie policję lub prokuraturę, składając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

 

Zawiadomienie możesz zaadresować do najbliższej dla Ciebie jednostki. W zawiadomieniu podaj swoje dane osobowe, dane dziecka i dane osoby podejrzewanej o krzywdzenie oraz wszelkie znane Ci fakty w sprawie – opisz, co dokładnie się zdarzyło i kto może mieć o tym wiedzę. Zawiadomienie możesz też złożyć anonimowo, ale podanie przez Ciebie danych umożliwi organowi szybsze uzyskanie potrzebnych informacji.

 1. doświadcza innych niepokojących zachowań (tj. krzyk, niestosowne komentarze)

• zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od osoby podejrzanej o krzywdzenie;

 • przeprowadź rozmowę dyscyplinującą, a w przypadku braku poprawy zakończ współpracę.

 

 


 

 

 

 

Załącznik Nr 10

do Regulaminu Ochrony Dzieci

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Kruszwicy

 

 

 

Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osobę nieletnią, czyli taką, która nie ukończyła

 17 roku życia

 

 

Podejrzewasz, że dziecko:

 1. doświadcza ze strony innego dziecka przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie
 • zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od osoby podejrzanej o krzywdzenie;
 • przeprowadź rozmowę z rodzicami/opiekunami dzieci uwikłanych w przemoc;
 • równolegle powiadom najbliższy sąd rodzinny lub policję wysyłając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

 

 1. doświadcza ze strony innego dziecka jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. popychanie, szturchanie), przemocy psychicznej (np. poniżanie, dyskryminacja, ośmieszanie) lub innych niepokojących zachowań (tj. krzyk, niestosowne komentarze)
 • zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od osoby podejrzanej o krzywdzenie;
 • przeprowadź rozmowę osobno z rodzicami dziecka krzywdzącego i krzywdzonego oraz opracuj działania naprawcze;
 • w przypadku powtarzającej się przemocy powiadom lokalny sąd rodzinny, wysyłając wniosek o wgląd w sytuację rodziny.

Wniosek złóż na piśmie do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. We wniosku podaj wszystkie znane Ci dane dziecka (imię i nazwisko, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców) oraz wszystkie okoliczności, które mogą być istotne dla rozstrzygnięcia sprawy (opisz, co niepokojącego dzieje się w rodzinie, co zaobserwowałaś/eś)

Załącznik Nr 11

do Regulaminu Ochrony Dzieci

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Kruszwicy

 

 

 

Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez rodzica lub opiekuna

 

Podejrzewasz, ze dziecko

 1. doświadcza przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego lub/i zagrożone jest jego życie
 • zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od rodzica/opiekuna podejrzanego o krzywdzenie;
 • zawiadom policję pod nr 112 lub 997

 

 1. doświadcza zaniedbania lub rodzic/opiekun dziecka jest niewydolny wychowawczo (np. dziecko chodzi w nieadekwatnych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej)
 • zadbaj o bezpieczeństwo dziecka;
 • porozmawiaj z rodzicem/opiekunem;
 • powiadom o możliwości wsparcia psychologicznego i/lub materialnego;
 • w przypadku braku współpracy rodzica/ opiekuna powiadom właściwy ośrodek pomocy społecznej

 

 1. jest pokrzywdzone innymi typami przestępstw
 • poinformuj na piśmie policję lub prokuraturę, wysyłając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa .

 

 1. doświadcza jednorazowo innej przemocy fizycznej (np. klapsy, popychanie, szturchanie), przemocy psychicznej (np. poniżanie, dyskryminacja, ośmieszanie) lub innych niepokojących zachowań (tj. krzyk, niestosowne komentarze)
 • zadbaj o bezpieczeństwo dziecka;
 • przeprowadź rozmowę z rodzicem/opiekunem podejrzanym o krzywdzenie;
 • powiadom o możliwości wsparcia psychologicznego;
 •  w przypadku braku współpracy rodzica/ opiekuna lub powtarzającej się przemocy powiadom właściwy ośrodek pomocy społecznej ; równoległe złóż do sądu rodzinnego wniosek o wgląd w sytuację rodziny.

Ośrodek powiadom na piśmie lub mailowo. Pamiętaj o podaniu wszystkich znanych Ci danych dziecka (imię i nazwisko, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców), opisz wszystkie niepokojące okoliczności występujące w rodzinie i wszystkie znane Ci fakty.

 Wniosek złóż na piśmie do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. We wniosku podaj wszystkie znane Ci dane dziecka (imię i nazwisko, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców) oraz wszystkie okoliczności, które mogą być istotne dla rozstrzygnięcia sprawy (opisz, co niepokojącego dzieje się w rodzinie, co zaobserwowałaś/eś)

 

 


 

 

 

 

Załącznik Nr 12

do Regulaminu Ochrony Dzieci

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Kruszwicy

 

 

Procedura wsparcia ze strony szkoły dla dziecka doświadczającego cyberprzemocy

 Działania , które szkoła może podjąć w przypadku dziecka doświadczającego cyberprzemocą:

 

 1. Raportowanie i zgłaszanie:

Nauczyciele, personel administracyjny i inni uczniowie powinni być zachęcani do zgłaszania wszelkich przypadków cyberprzemocy, z którymi się zetknęli.

ZSO powinien mieć wyznaczone osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i dokumentowanie zgłoszeń.

 1. Pierwsza pomoc psychologiczna:

Zapewnij dziecku wsparcie psychologiczne w pierwszej kolejności. Przeprowadź rozmowę, wysłuchaj jego uczuć i doświadczeń oraz określ jego potrzeby.

 1. Bezpieczeństwo online:

Jeśli cyberprzemoc ma miejsce online, pomóż dziecku w zabezpieczeniu swoich profili, zmianie haseł i ograniczeniu dostępu do przesłanych treści.

Zalecaj rodzicom i uczniowi, aby zgłosili incydent odpowiednim organom ścigania lub platformie internetowej.

 1. Wsparcie psychologiczne i terapia:

Zaproponuj lub dostarcz wsparcie psychologiczne, terapeutyczne lub konsultacje psychologiczne dla dziecka, które doświadczyło cyberprzemocy. Wspomnij o dostępnych zasobach w zakresie pomocy psychologicznej.

 1. Kontakt z rodzicami:

Poinformuj rodziców dziecka o incydencie i pracy ZSO nad rozwiązaniem problemu. Zorganizuj spotkanie z rodzicami, na którym omówisz sytuację i możliwe kroki do podjęcia.

 

 

 

 1. Działania dyscyplinarne:

Współpracuj z odpowiednimi organami wewnętrznymi placówek, aby ustalić odpowiednie konsekwencje dla sprawcy cyberprzemocy.

W miarę możliwości wyjaśnij uczniom konsekwencje za cyberprzemoc i zachęcaj do odpowiedzialnego zachowania online.

 1. Monitorowanie i zapobieganie:

Monitoruj sytuację, aby upewnić się, że cyberprzemoc nie kontynuuje się. Współpracuj z uczniami i nauczycielami, aby promować kulturę szkoły wolną od przemocy.

 1. Konsultacje z ekspertami:

Jeśli incydent jest szczególnie poważny lub wymaga specjalistycznego podejścia, rozważ skonsultowanie się z ekspertami ds. cyberprzemocy lub prawnikami specjalizującymi się w tym obszarze.

 1. Edukacja i prewencja:

Przeprowadź zajęcia edukacyjne dla uczniów na temat bezpieczeństwa online, kultury internetowej i konsekwencji cyberprzemocy. Promuj odpowiednie zachowania online i wskazuj, jak reagować na cyberprzemoc.

 1. Raportowanie do organów ścigania:

W przypadku poważnych incydentów lub zagrożenia bezpieczeństwa, rozważ zgłoszenie sprawy odpowiednim organom ścigania.

Wszystkie działania powinny być podejmowane w sposób poufny i wrażliwy na potrzeby i emocje dziecka. Współpraca z rodzicami jest kluczowa, aby zapewnić kompleksowe wsparcie i ochronę dziecka doświadczającego cyberprzemocy.

 

 

W jakich sytuacjach cyberprzemocy wobec dzieci należy kontaktować się z policją

 

Kontaktowanie się z policją w przypadku cyberprzemocy wobec dzieci jest zależne od konkretnej sytuacji, ale ogólnie można rozważyć skorzystanie z pomocy organów ścigania w następujących przypadkach:

 

 1. Zagrożenie bezpieczeństwa dziecka: Jeśli istnieje dowód na to, że cyberprzemoc zagraża bezpieczeństwu fizycznemu lub psychicznemu dziecka, należy natychmiast skontaktować się z policją. Przykłady obejmują groźby śmierci, szantaż, wykorzystywanie intymnych materiałów lub inne działania, które sugerują realne niebezpieczeństwo.

 

 1. Przemoc seksualna online: W przypadku dowodów na przemoc seksualną online, taką jak gwałt wirtualny, wykorzystywanie dziecka do produkcji pornografii dziecięcej lub innego rodzaju przestępstwa seksualne, konieczne jest zgłoszenie tego organom ścigania. Przemoc seksualna jest bardzo poważnym przestępstwem.

 

 1. Działania przestępcze: Jeśli cyberprzemoc obejmuje działania przestępcze, takie jak kradzież tożsamości, wyłudzenie pieniędzy, rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem dzieci lub inne przestępstwa związane z komputerami i internetem, należy zgłosić to policji.

 

 1. Uporczywe nękanie: Jeśli dziecko doświadcza uporczywego nękania online, które prowadzi do znaczących zakłóceń w jego życiu lub zdrowiu psychicznym, warto zgłosić to policji. To może obejmować sytuacje, w których sprawca uporczywie próbuje zaszkodzić dziecku, wykorzystując internet.

 

 1. Dzielenie się informacjami z potencjalnymi konsekwencjami prawnymi: Jeśli nie jesteś pewien, czy konkretne zachowanie online stanowi przestępstwo, ale masz poważne obawy co do jego natury lub konsekwencji, warto skonsultować się z organami ścigania, aby uzyskać poradę prawną i wyjaśnienie sytuacji.

 

W przypadku wątpliwości co do tego, czy należy zgłosić sytuację policji, warto skontaktować się z organem ds. ochrony dzieci lub specjalistyczną organizacją zajmującą się przemocą wobec dzieci, która może pomóc ocenić sytuację i zaproponować odpowiednie działania. Ważne jest, aby działać w interesie bezpieczeństwa i dobra dziecka i nie pozostawiać sytuacji bez uwagi, jeśli istnieją poważne obawy co do przemocy online.

 

 


 

 

Załącznik Nr 13

do Regulaminu Ochrony Dzieci

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Kruszwicy

 

 

zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowych pomiędzy rówieśnikami w ZSO

 

 1. Komunikacja: Zachęcaj dzieci do otwartej, szczerze i empatycznej komunikacji. Uczyć ich, aby wyrażały swoje uczucia i potrzeby bez agresji lub obraźliwych słów.

 

 1. Słuchanie: Ważne jest, aby uczyć uczniów umiejętności słuchania drugiej strony. Każdy uczestnik konfliktu powinien być wysłuchany i zrozumiany.

 

 1. Empatia: Ucz dzieci, aby próbowały zrozumieć sytuację z perspektywy drugiej osoby. To pomaga w budowaniu empatii i zrozumienia.

 

 1. Rozpoznawanie emocji: Pomóż uczniom rozpoznawać swoje własne emocje i emocje innych. To umożliwi lepsze zrozumienie źródła konfliktu.

 

 1. Rozmowa z trzecią osobą: Zachęć uczniów do poszukiwania neutralnej osoby, która może pomóc w rozwiązaniu konfliktu, jeśli nie są w stanie samodzielnie go rozwiązać.

 

 1. Negocjacje: Ucz dzieci umiejętności negocjacji i kompromisu. Dziel się przykładami, jak można osiągnąć win-win w trudnych sytuacjach.

 

 1. Rozwiązania problemów: Naucz dzieci, jak rozwiązywać problemy krok po kroku. Pomóż im określić możliwe rozwiązania i konsekwencje każdego z nich.

 

 1. Bez przemocy: Podkreśl, że przemoc fizyczna, werbalna czy emocjonalna nie jest akceptowalna. Naucz dzieci, jak radzić sobie z konfliktami bez uciekania się do przemocy.

 

 1. Zachowanie respektu: Podkreślaj znaczenie szacunku w trakcie rozwiązywania konfliktów. Każda osoba zasługuje na szacunek, niezależnie od sytuacji.

 

 1. Wzajemne wybaczanie: Uczyć dzieci, że każdy popełnia błędy, i promuj ideę wybaczania i dawania drugiej szansy.

 

 1. Dorosły nadzór: W trudniejszych przypadkach lub gdy uczniowie nie są w stanie sami rozwiązać konfliktu, zaangażuj dorosłych, takich jak nauczyciele, doradcy szkolni lub rodzice.

 

 1. Edukacja na temat różnic kulturowych i społecznych: Pomóż uczniom zrozumieć różnice między ludźmi i kulturami jako okazję do nauki i wzajemnego szacunku, a nie jako przyczynę konfliktów.

 

 1. Monitorowanie i interwencja: Naucz dzieci, jak rozpoznawać konflikty, zanim eskalują się i jak proaktywnie interweniować w celu ich rozwiązania.

 

 1. Wsparcie psychologiczne: Zapewnij dostęp do wsparcia psychologicznego dla uczniów, którzy doświadczają trudnych konfliktów lub mają trudności w radzeniu sobie z emocjami.

 

 1. Kultura szkoły: Stwórz kulturę szkoły opartą na zasadach szacunku, otwartości i dialogu. To pomoże w prewencji konfliktów i promowaniu pozytywnych relacji.

 

Dobre zarządzanie konfliktami jest ważnym elementem edukacji społecznej, który pomaga uczniom rozwijać umiejętności interpersonalne i budować zdrowe relacje z rówieśnikami.

 

 


 

 

 

Załącznik Nr 14

do Regulaminu Ochrony Dzieci

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Kruszwicy

 

 

 

Monitoring Standardów

obowiązujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Kruszwicy

Lp

Pytanie/ informacja

tak

nie

1.

 Czy znasz standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązujące w placówce, w której pracujesz?

 

 

2.

Czy znasz treść dokumentu Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 

 

3

 Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?

 

 

4

Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?

 

 

5

Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez innego pracownika

 

 

6

 Jeśli tak – jakie zasady zostały naruszone? (odpowiedź opisowa)

 

 

 

 

 

 

7

 Czy podjąłeś/aś jakieś działania: jeśli tak – jakie, jeśli nie – dlaczego? (odpowiedź opisowa

 

 

 

 

8

Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem? (odpowiedź opisowa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 15

do Regulaminu Ochrony Dzieci

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Kruszwicy

 

Identyfikacja priorytetowych potrzeb informacyjnych i szkoleniowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Kruszwicy

Problematyka/ obszar

Kategoria (np. nauczyciele, wychowawcy, psycholog, pedagog, rodzice/opiekunowie, dzieci, personel pomocniczy)

Sposób zaspokojenia potrzeby (np. szkolenie wewnętrzne, e-learning, szkolenie zewnętrzne, pogadanka)

Priorytet: wysoki -4 niski 1

Zasoby/ koszty

Podstawowa wiedza dotycząca praw dzieci oraz ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem

 

 

 

 

Polityka ochrony dzieci i procedury

 

 

 

 

Identyfikacja ryzyka krzywdzenia; interwencja prawna

 

 

 

 

Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia

 

 

 

 

Pomoc dzieciom krzywdzonym

 

 

 

 

Zagrożenia dzieci w Internecie

 

 

 

 

Narzędzia edukacji dzieci

 

 

 

 

Wychowanie bez przemocy

 

 

 

 

Przemoc rówieśnicza

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 16

do Regulaminu Ochrony Dzieci

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Kruszwicy

 

 

.........................................................................

                                                                            miejscowość, data

 

 

OŚWIADCZENIE

O ZNAJOMOŚCI I PRZESTRZEGANIU

ZASAD ZAWARTYCH

 W REGULAMINIE OCHRONY DZIECI

W                                                             ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH                                    W KRUSZWICY

 

 

Ja, niżej podpisana/y............................................................................................

 

Nr PESEL................................................................................................................

oświadczam, że zapoznałam/em się ze Standardami Ochrony Dzieci stosowanymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy oraz deklaruję, że będę ich przestrzegać.

 

 

 

                                                                                       .................................................................

Podpis

Załącznik Nr 17

do Regulaminu Ochrony Dzieci

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Kruszwicy

 

   .........................................................................

                                                                                                      miejscowość, data

 

 

OŚWIADCZENIE

RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA

O ZNAJOMOŚCI  ZASAD ZAWARTYCH

 W REGULAMINIE OCHRONY DZIECI

W

ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W KRUSZWICY

Ja, niżej podpisana/y............................................................................................

 

Rodzic/opiekun prawny ucznia :............................................................................

oświadczam, że zapoznałam/em się ze Regulaminem Ochrony Dzieci stosowanymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy .

 

 

 

 

.................................................................

Podpis

 

 

                                      Załącznik Nr 18

do Regulaminu Ochrony Dzieci

 w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Kruszwicy

 

 

 

 

 

 

 

MONITORING STANDARDÓW ZAWARTYCH W REGULAMINIE OCHRONY DZIECI – ANKIETA DLA UCZNIÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 W KRUSZWICY

 

Lp.

Odpowiedz na poniższe pytania

Tak

Nie

1.

Czy znasz standardy ochrony uczniów obowiązujące w naszej Szkole?

 

 

 

2.

Czy w sytuacji doświadczenia przemocy, krzywdy wiesz do kogo możesz się zwrócić, aby uzyskać pomoc?

 

 

3.

Czy znalazł się ktoś, kto pomógł Ci i udzielił pomocy?

 

 

 

4.

Czy byłaś/eś świadkiem, gdy stosowano agresję/przemoc wobec kogoś innego? (Jeżeli tak, opisz poniżej tabeli jak zareagowałeś/zareagowałaś?)

 

 

4.

Czy w Twojej klasie istnieje problem przemocy lub agresji?

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 9/2023/2024

Dyrektora  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

z dnia 06 lutego 2024 r. r.

w sprawie wprowadzenia dokumentu :

„Regulamin Ochrony Dzieci w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy”.

 

 

   Na podstawie art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) zmieniające dotychczasową ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich” (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.) dyrektor szkoły zarządza co następuje:

 

§ 1.

 

Wprowadza się Regulamin Ochrony Dzieci w placówkach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy.

 

§ 2.

 

Regulamin Ochrony Dzieci w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 6 lutego 2024 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

Paweł Śmiłowski