Klauzula dla rodziców

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcący (ul.
Kasprowicza 7, 88-150 Kruszwica, Telefon: 52-351-52-59).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania oraz wykonania
ciążących na nas obowiązkach prawnych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do
usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.