Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
GIMNAZJUM NR 2
IM. POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W KRUSZWICY
ROK SZKOLNY 2016/2017


PRZEWODNICZĄCY:  Edyta Kolczyńska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:  Zuzanna Majrzak

RADA SU: PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDÓW KLASOWYCH

POCZET SZTANDAROWY:

- CHORĄŻY: Sebastian Bonder

- ASYSTA: Roksana Wojszczuk

- ASYSTA: Katarzyna Myśliwa

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Gimnazjum nr 2

im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Kruszwicy

 

I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1)      W Gimnazjum nr 2 im. Polskiego Czerwonego Krzyża działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.

2)      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3)      Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

4)      Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.

CELE I ZADANIA SAMORZĄDU:

 1. Samorząd uczestniczy w życiu gimnazjum poprzez:

 

 1. kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki,

 2. pomoc w planowaniu życia i pracy szkoły, organizowaniu działalności uczniów,

 3. organizowanie czasu wolnego,

 4. organizowanie apeli okolicznościowych,

 5. redagowanie ściennej gazetki szkolnej,

 6. uczestniczenie w akcjach organizacji charytatywnych,

 7. organizowanie akcji charytatywnych,

 8. prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska.

 

 1. Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia przez uczniów jak najlepszych wyników nauczania.

 2. Broni praw uczniowskich oraz czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.

 3. Samorząd działa przez swoje organy.

   II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSIEGO

 1. Organami Samorządu są:

 • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

 • Rada Samorządu Uczniowskiego,

 

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:

 • Przewodniczącego;

 • Zastępcy Przewodniczącego;

 • Przewodniczących Samorządów Klasowych;

           

 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

  • Reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego;

  • Czuwa nad całokształtem prac Samorządu;

  • Pośredniczy między uczniami, a nauczycielami;

  • Służy doradztwem i pomocą dla wszystkich członków Rady SU;

  • Organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole;

  • Zwołuje zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

  

 1. Do zadań zastępcy należy wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.

 

 1. Opiekunem samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej jest nauczyciel, któremu zadanie takie powierza dyrektor gimnazjum.

   

 1. Rada Samorządu:

a.       zwołuje walne zebranie,

b.      opracowuje i przedstawia projekt prac Samorządu,

c.       reprezentuje opinie uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego

 1. Do zadań Rady należy:

a.       opracowanie programu prac Samorządu,

b.      reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej,

c.       prowadzenie bieżącej dokumentacji prac Samorządu

II
ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU

 

1. Rada ma prawo przydzielić poszczególnym klasom zadania związane z realizacją potrzeb społeczności uczniowskiej. Zadania te klasa obowiązana jest realizować pod nadzorem wychowawcy.

2. . Uchwały rady, opinie i wnioski zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

3.  Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok.

4. Organy Samorządu zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze swojej działalności na ogólnym zebraniu uczniów.

5. Rada samorządu obraduje na zebraniach organizowanych w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni na nią goście.

7. Rada realizuje zadania samorządu, podejmuje na zebraniach uchwały. Uchwały podejmowane są większością głosów. Uchwały Rady nie mogą być sprzeczne ze Statusem Gimnazjum

8. Zarząd jest dysponentem funduszy samorządu.

9. Fundusze samorządu pochodzą z:

    1. kiermaszy kart i stroików świątecznych,

    2. akcji organizowanych przez SU,

    3. dochodów uzyskiwanych z organizowanych przez samorząd imprez ,

    

IV

ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

   

 1. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu.

 2. Pośredniczy miedzy uczniami, a nauczycielami.

 3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.

 4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

  

V

TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  

 1. Wybory do organów samorządu przeprowadza komisja wyborcza, którą powołuje Zarząd mijającej kadencji.

 

 1. OBOWIĄZKI KOMISJI WYBORCZEJ:

  • przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

  • przygotowanie wyborów,

  • przeprowadzenie wyborów

  • obliczenie głosów,

  • sporządzenie protokołu,

  • ogłoszenie wyników wyborów.

 

 1. Wybory odbywają się co roku, nie później niż do końca czerwca danego roku szkolnego.

 2. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie szkoły.

 3. Skład Rady Samorządu jest uzupełniany po roku, spośród uczniów będących na kolejnych miejscach po pierwszej jednostce w ilości do uzyskania odpowiedniej liczby członków Rady.

 4. Wybory Rady Samorządu dokonują się w następujący sposób:

a.      kandydaci powinni zebrać podpisy osób je popierających w ilości 40

b.      kandydat bierze udział w kampanii wyborczej, która odbywa się przez plakatowanie, spotkania itp.,

c.      kampania trwa 1 tydzień przed wyborami,

d.      na kartkach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej,

e.     głosowanie dokonuje się przez postawienie znaczka przy nazwisku kandydata i wrzucenie karty wyborczej do urny,

f.      na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród siebie organy Rady Samorządu (przewodniczącym zostaje osoba która w głosowaniu uzyskała największa ilość głosów).

  

VI

PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1. Samorząd Uczniowski ma prawo do:

 

a. posiadania własnych funduszy, które służą finansowaniu jego działalności,

b. realizowania własnych pomysłów z korzyścią dla szkoły,

c. uzyskiwania informacji  o bieżącej działalności szkoły,

d. współdziałania w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych.

 

2. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów.

 

3. W celu realizacji zadań samorząd może tworzyć sekcje, w skład których wchodziliby wybrani uczniowie wchodzący w skład  Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

 4. Samorząd Uczniowski ma obowiązek:

 a. współdziałania z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i pracy.

b. uczestnictwa w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami i nauczycielami gimnazjum

VII

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Regulamin Samorządu.

 2. Sprawozdania z działalności Samorządu.

 3. Plan pracy Samorządu.

- regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów,

- wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.


PRZEPISY KOŃCOWE

 

Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienia Rady Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne ze statusem lub możliwościami szkoły.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Anna Szczepuła